Ziekenzalving

De ziekenzalving mag worden gezien als een gave en opdracht van Christus. De apostel Jakobus schrijft in zijn brief: “Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Daarom: beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” (Jak. 5 : 14-16).

Als kerk mogen we nog steeds handelen volgens deze woorden van de apostel Jakobus. Bij de specifieke taak die de kerk van Christus heeft ontvangen om voor de zieken en stervenden te zorgen mogen we (zieken)zalving een plaats geven. Door Gods genade hebben vele zieken, jong en oud, door deze zalving troost, vrede en bemoediging ontvangen. Vaak door een gevoel van vrede die alle verstand te boven gaat maar ook door daadwerkelijke tekenen van herstel.

Wie kan de ziekenzalving ontvangen?
Iedere gelovige, jong en oud, die merkt dat door ziekte of ouderdom het leven wordt beperkt of als het sterven dichterbij komt, kan deze zalving ontvangen. Zo is het bijvoorbeeld gepast dat voor een zware operatie een ziekenzalving wordt toegediend, of wanneer oudere mensen duidelijk zwakker worden. Ook bij psychische moeite komt de ziekenzalving in beeld. De ziekenzalving kan meer dan één keer ontvangen worden, bijvoorbeeld in het geval van een nieuwe ernstige ziekte of wanneer de toestand van de zieke verslechtert. Zo komt de zalving ook in beeld wanneer, naar de mens gesproken, het sterven nadert als voorbereiding op de overgang van dit aardse leven naar het huis van de Vader. Zo raakt Christus in de kracht van de Heilige Geest de zieke aan en schenkt de nodige moed en bijstand.

Hoe vindt de ziekenzalving plaats?
De ziekenzalving wordt doorgaans (al dan niet in familieverband) thuis, in een verpleeghuis of in een ziekenhuis bediend. Bij deze gelegenheid wordt rekening gehouden met de toestand van de zieke. Aansluitend bij Jakobus 5 wordt ook gelegenheid geboden om in gesprek te zijn over het belijden van schuld en vergeving van zonden. Verder is er een lezing uit de Bijbel en wordt er gebeden. Daarna krijgt de zieke de handen opgelegd en wordt hij of zij met olie gezalfd en wordt een gebed uitgesproken.
Als de zieke het Heilig Avondmaal wenst te ontvangen, wordt na het bidden van het Onze Vader brood en beker uitgereikt. De ziekenzalving wordt afgesloten met de zegen voor de zieke en de eventueel andere aanwezigen.

Praktisch
Als u de ziekenzalving wenst te ontvangen, schroom niet en voelt u zich vrij om contact op te nemen met ds. Joep van den Berg of dhr. Kees Pastoor. Het wordt aanbevolen dit indien mogelijk tijdig te doen, zodat de zieke of stervende deze zalving (nog) bij bewustzijn kan ontvangen. Het is goed om daarbij ook de toestand van de zieke aan te geven en kenbaar te maken of de zieke het Heilig Avondmaal wenst te ontvangen.