Protocol in veilige handen voor de Maranathakerk

De gemeente van de Maranathakerk moet een veilige plaats zijn voor iedereen. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de kerkenraad. Tegelijk is ook ieder gemeentelid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente. Leden behandelen elkaar met respect. De kerkenraad van de Maranathakerk vindt het uiterst belangrijk dat haar medewerkers in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en past bij de christelijke normen en waarden. Hoe gaat een medewerker om met degene die aan zijn of haar zorg is toevertrouwd? Is diegene in veilige handen? In het protocol In Veilige Handen, worden de kaders aangegeven waarbinnen medewerkers van de Maranathakerk dienen te handelen. Het is daarnaast een hulpmiddel om ongewenst gedrag te signaleren, bespreekbaar te maken en beschrijft hoe te handelen in onveilige situaties. Met ‘medewerkers’ worden allen bedoeld die een taak hebben in de kerk en daarin het vertrouwen genieten van de gemeente, zoals predikanten, kerkelijk werkers, ambtsdragers, contactpersonen, vrijwilligers (ook in het jeugdwerk), stagiairs, etc. Het volledige protocol is hier te lezen

Melding maken of het indienen van een klacht
Indien een medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode of er vermoedens zijn van seksueel misbruik, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door de kerkenraad aangewezen vertrouwenspersoon. Ook de benadeelde of iemand namens de benadeelde kan een melding maken of klacht indienen bij een van de onderstaande vertrouwenspersonen.

Anita de Jong
06-53700414                                      
vertrouwenspersoon.Anita@mkalphen.nl

Dennis van der Sar
06-26850634
vertrouwenspersoon.Dennis@mkalphen.nl