Diaconie

Diaconaat is: “Helpen waar geen helper is, veraf en dichtbij”.
Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen, etc. De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: ‘diaconaat’. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd.

Schuldhulpverlening
Voor mensen die door schulden geen uitzicht meer hebben is er een financieel deskundige beschikbaar die in actie komt om de problemen samen met u op te lossen.

Collecten
De diaconie draagt er zorg voor dat collectes worden gehouden voor doelen en/of projecten die zonder een financiële bijdrage hun belangrijke werk niet kunnen doen. Daarnaast is er ook de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de diaconie. Alle inkomsten worden zorgvuldig beheerd. Ook andere acties (buiten onze kerk om) worden gezocht en aangewend.

College van collectanten
Om de inzameling van de collecten te houden zijn er ook een aantal vrijwilligers beschikbaar.
De telcommissie bestaat ook uit 2 groepen vrijwilligers die 1 maal per 3 weken de collecten tellen.

Diakenen
De diaconie streeft ernaar samen met alle gemeenteleden te groeien naar een diaconale gemeente. De diakenen hebben ook een dienende taak in
de kerkdiensten. Een belangrijke liturgische ondersteuning is de betrokkenheid van de diakenen bij het verdelen van de symbolen brood en wijn tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Ook is er voor zieken en mensen die aan huis gebonden zijn de mogelijkheid om thuis het Heilig Avondmaal te vieren.

Rekeningnummer van de diaconie: NL23INGB0000426891
Contact: Ruud van Tol (voorzitter diaconie)
ruudvantol@live.nl
06-51422775

Diaconie Begroting 2018

Project “Helpende Handen”
Regelmatig ontvangt de Diaconie, naast verzoeken om financiële ondersteuning van goede doelen, ook vragen voor niet-financiële hulp. Zo zijn er gemeenteleden die, vanwege hun leeftijd of een beperking, graag hulp zouden krijgen bij het doen van boodschappen, helpen met internet of met de administratie. Of die gewoon graag een fijne wandeling zouden willen maken, maar vanwege hun rolstoel-gebonden zijn, hier zelf niet toe in staat zijn. Voor dergelijke verzoeken zijn wij op zoek naar mensen die hierbij de helpende hand willen uitsteken. Heeft u tijd (hiervoor) over en vindt u het leuk iemand blij te maken? Meldt u dan aan! Door – incidenteel of met regelmaat – deze mensen een handje te helpen, doet u hen (en misschien ook uzelf) een groot plezier! Aanmelden en het inwinnen van nadere informatie kan per mail via: secretaris.diaconie@mkalphen.nl of via uw vaste contactpersoon.